Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Notícies

cerca avançada: Notícies fiscal


Pàgina 1 de9a

Total Informaciones: 84

16/05/2017
Publicada l'Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig (ATC)

Ordre per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris. Entrada en vigor: 1.6.2017

10/05/2017
Publicada Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig_Entrada en vigor a partir d'1 de juliol

Ordre per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost de societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

30/03/2017
Publicada Llei 5/2017, del 28 de març

LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Pàgina 1 de9a

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA